ESTD:2010                                                                                                  REGD:59/IV/2014

 

IMDADIYA EDUCATIONAL & CHARITABLE TRUST

 

PRESIDENT

1.HAZRATH MAULANA ABDUL KAREEM SAHIB KASHIFI

(IMAM O KHATEEB MASJID E TANYEEM, MELVISHARAM)

VICE PRESIDNET

2.HAZRATH MAULANA ATHAUR RAHMAN SAHIB QASIMI

(TEACHER MADRASA E EHYAUL ULOOM, VANIYAMBADI)

3.JANAB ALHAJ KATYAN AQEEL AHMED SAHIB

PRESIDENT ANJUMANE MOHAMMEDIYA WELFARE, MELVISHARAM

SECRETARY & CORROSPONDENT

4.MAULANA MOHAMMED USMAN SAHIB QASIMI

FOUNDER & PRINCIPAL MADRASA E IMDADIYA

JOINT SECRATARY

5.MUFTI MOHAMMED YAQOOB SAHIB QASIMI MELVISHARAM

TEACHER JAMIA BAKHIYATUS SALIHAT ARABIC COLLEGE, VELLORE

TREASURER

6.JANAB ALHAJ SAKVAI ZAHID HUSSAIN SAHIB

MELVISHARAM

TAALEEMI SARPARAST

7.HAZRATH MAUALNA MUFTI ABUL HASAN SAHIB QASIMI

CHEIF MUFTI MADRASA  E KASHIFUL HUDA CHENNAI

COMMITTEE MEMBERS

8.HAZRATH MAULANA MOHAMMED MUBARAK SAHIB

(TEACHER  MADRASA E MIFTAHUL ULOOM, MELVISHARAM)

9.HAZRATH MAULANA MUFTI MD ANSAR ALI SAHIB

(TEACHER JAMIA BAKHIYATUS SALIHAT ARABIC COLLEGE, VELLORE)

10.MUFTI MOHAMMED IMDADULLAH SAHIB MELVISHARAM

11.HAFIZ MOHAMMED FAHEEM SAHIB MELVISHARAM

12.MAULANA MOHAMMED TANZEEL SAHIB MELVISHARAM

13.MAUALAN MERAJUL HASAN SAHIB MELVISHARAM

14.MAULANA MUFTI MOHAMMED AHMED SAHIB QASIMI MELVISHARAM

15.JANAB ALHAJ ARIYUR ABRAR AHMED SAHIB  MELVISHARAM

16.JANAB ALHAJ VADKATI AFAQUE AHMED SAHIB MELVISHARAM

17.JANAB ALHAJ MINNI AFAQUE AHMED SAHIB MELVISHARAM

18.JANAB ALHAJ M B D ANWAR SHARIEF SAHIB ARCOT

19.JANAB ALHAJ COFIYAR ASHFAQUE AHMED SAHIB MELVISHARAM

20.JANAN DR MALACK MD SALMAN SAYEED SAHIB MELVISHARAM

21.JANAB ALHAJ VELLORE MD KALEEM SAHIB MELVISHARAM

22.JANAB KULTANKARAI KHADEER AHMED SAHIB MELVISHARAM

23.JANAB ALHAJ VEPPAMPATTI IMRANULLAH SAHIB MELVISHARAM

24.JANAB ALHAJ SAKVAI IFTIQAR AHMED SAHIB  MELVISHARAM

25.JANAB ALHAJ KARPOOR MD AYUB SAHIB MELVISHARAM

26.HAFIZ MD FAHEEM SAHIB  KILVISHARAM

 

CONTACT

MAULANA MOHAMMED USMAN QASIMI

MADRASA E IMDADIYA

4-7/A,OLD EIDGAH STREET

MELVISHARAM  – 632509

CELL : 99521 20340, 04172 268500