Alhamdulillah Is Shoba ke tehat Nabeena Talaba ko khaas kar

1st Std   se lekar     12th Tak

aur aage ki taleem      UG   &   PG

Ki tamam taleemath government aur metric School me Har Languages Me  (Urdu, English & Tamil) me muft  taleem ke saath un ki guidiance ki jarha hi hai

alhamdulillah is shoba ke tahat 5 talaba school me taleem haasil kar rahe hain.